İletişim Hattı +90 (342) 862 11 26
Kapasite Raporu

KAPASİTE RAPORU
Kapasite Raporunun Tanım ve Kapsamı
Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir. Kapasite raporunun geçerlilik süresi 2 yıldır.

Kapasite Raporu Tanziminde Amaç Nedir?
Kapasite raporları ülkenin sınai üretim potansiyelini tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programları için veri tabanı oluşturmak amacıyla düzenlenmektedir. Anılan belge, teşvik, kota, tahsis, ihale, ithalat ve ihracatla ilgili işlemler ile, çeşitli kamu kuruluşları ve Bakanlıkların kayıtlarına girmek için kullanılmaktadır. (sanayi sicili, gıda sicili gibi).

Kapasite Raporu Tanzimi Zorunlu Kılan Mevzuatlar Hangileridir?
• 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu
• 5174 sayılı TOBB Kanunu
• TOBB Muamelat Yönetmeliği
• İthalat ve İhracat Yönetmelikleri
• Yatırımları Teşvik ile ilgili Tebliğler
• 560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikleri

Kapasite Raporu Hangi Alanlarda Kullanılır?
• Yatırım Teşvik Belgesinde,
• Vergi incelemelerinde, ihracat KDV iadesinde
• İşyeri Belediye Ruhsat müracatlarında,
• DİİB - Dahilde İşleme İzin Belgesinde,
• Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında,
• Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik alımı için de gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,
• Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,
• Resmi ve özel ihalelerde,
• Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,
• Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,
• Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,
• İmalat Yeterlilik ve Yerli Malı belgesi alımında,
• Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde gerekli olmakta ve ayrıca ülkenin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.

Kapasite Raporu İçin Kimler Başvurabilir?
• Oda üyesi olan,
• Sigortalı işçileriyle üretim yapan,
• Adresi tescil edilmiş bir işyeri olan,
• Gerekli makine ve tesisatı bulunan küçük sanayiciler Kapasite Raporu tanzimi için başvurabilirler.

Kapasite Raporunun Yenilenmesini Gerektiren Nedenler Hangileridir?
• Süre bitimi,
• Adresi değişikliği,
• Kapasite verilerindeki değişiklikler.

Kapasite Raporunun İptalini Gerektiren Nedenler Hangileridir?
• Tesisin başka bir firmaya devir edilmesi, kısmen veya tamamen kiraya verilmesi veya geri alınması,
• İşyerinin değiştirilmesi sonucu, makine ve tesisat tablosunda kapasiteye etki edecek bir değişikliğin saptanması (bu durumda eski kapasite raporu iptal edilir yerine yenisi tanzim edilir),
• Firmanın sanayicilik vasfını kaybetmesi (firmanın üretimi bırakması veya işyerinin devamlı kapalı olduğunun tesbiti),
• Kuruluşun feshi veya iflas etmesi,
• Şahıs firmalarında firma sahibinin vefatı, Firmanın faaliyet konusunu değiştirmesi veya işyerini başka bir il'e nakletmesi ve/veya başka bir Oda'ya kaydolmak suretiyle yeni bir kapasite raporu tanzim ettirmesi,
• Tabii afetler nedeniyle makine ve tesisatın harap olması ve uzun zaman çalışmaz durumda bulunduğunun tespiti,
• Geçerlilik süresinin dolması

Kapasite Raporu Dilekçe
Ad Boyut Tür Tarih
Kapasite_Raporu_Basvuru_Dilekce.doc 140.8 KB Microsoft Word Dosyası 05.02.2018
0 Klasör, 1 Dosya

İslahiye Ticaret Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç